K2

BOLT Jr

16bolt Jr
Length(cm) Radius(m)
134
144 16

missy

ski_k2_missy_13
Length(cm) Radius(m)
129 12

juvy

ski_k2_juvy_13
Length(cm) Radius(m)
139 12

KONIC 76 M3

KONIC_76_Top_Bindings
Length(cm) Radius(m)
163
170 15.5
177