OGASAKA

KS-GP

Length(cm) Radius(m)
155 15
165
170

KS-RT

Length(cm) Radius(m)
165 15
170

TC-SC

Length(cm) Radius(m)
155 11.3

TC-MA

Length(cm) Radius(m)
172 18.1

KS-RX

Length(cm) Radius(m)
155 15.5
160

KS-TX

Length(cm) Radius(m)
155 11.6

U-SS-1

Length(cm) Radius(m)
165 15.9
170